मगर बिधार्थी उत्थान समाजका आजीवन सदस्य महानुभावहरु (Lifetime Members)

 

      रु. एक लख भन्दा माथि सहयोग गरेर आजीवन सदस्यता लिनु हुने महानुभावहरु  

 

 

श्रीमान/श्रीमती एक बहादुर पुन, जिल्ला: पर्बत हाल:- वारमिनिस्टर, यू. के.

श्रीमान/श्रीमती एक बहादुर पुन, जिल्ला: पर्बत,    हाल:- वारमिनिस्टर, यू. के.

१.         श्रीमान/श्रीमती  एक   बहादुर  पुन,      जिल्ला:- पर्बत    हाल:- वारमिनिस्टर,  यूके.

 

श्रीमान /श्रीमती पूर्ण बहादुर राना जिल्ला;- गोर्खा हाल वेम्बली यु. के.

श्रीमान/श्रीमती पूर्ण बहादुर राना, जिल्ला:- गोर्खा
हाल:- वेम्बली यु. के

 २.          श्रीमान/श्रीमती  पूर्ण  बहादुर  राना मगर,     जिल्ला:- गोर्खा,   हाल:-  वेमब्ली, यू. के.

 

श्रीमान /श्रीमती नरेन कुमार पुन जिल्ला:- रुपन्देही हाल:-भैसेपाटी, ललितपुर

श्रीमान/श्रीमती नरेन कुमार पुन, जिल्ला:- रुपन्देही
हाल:-भैसेपाटी, ललितपुर

  ३.       श्रीमान/श्रीमती  रेन  कुमार  पुन,        जिल्ला;-रुपन्देही,   हाल:- भैसेपाटी,  ललितपुर

 

श्रीमती देवीमाया पुन जिल्ला;- बाग्लुङ्, हाल;- पलम्स्टेद , यू. के.

श्रीमती देवी माया पुन, जिल्ला:- बाग्लुङ्ग, हाल:- पलमस्तेत , यू. के.

४.       श्रीमती देवीमाया पुन, जिल्ला:- बाग्लुङ्ग, हाल:- पलमस्तेत , यू. के.

 रु. पचास हजार भन्दा माथि सहयोग गरेर आजीवन सदस्यता लिनु हुने महानुभावहरु

 

श्रीमान /श्रीमती देव बहादुर थापा मगर , जिल्ला:- बाग्लुङ्ग, हटिया न. पा. शुखौरा

 ५.  श्रीमान /श्रीमती देव बहादुर थापा मगर , जिल्ला:- बाग्लुङ्ग, हटिया न पा शुखौरा , हाल फलम स्टेट, यू. के. 

श्रीमान /श्रीमती खड्क प्रसाद पुन, जिल्ला:- बाग्लुङ्ग हाल:- यम्स्बरी यु. के.

श्रीमान/श्रीमती खड्क प्रसाद पुन,   जिल्ला:- बाग्लुङ्ग
हाल:- यम्स्बरी यु. के.

६.     श्रीमान/श्रीमती  ड्क प्रसाद  पुन,     जिल्ला:-  बाग्लुङ्ग,   हाल:- यम्स्बरी,  यू. के. 

 

श्रीमान /श्रीमती डाल बहादुर राना जिल्ला;- पाल्पा हाल:- स्यान्दह्रस्ट यु. के.

श्रीमान /श्रीमती डाल बहादुर राना
जिल्ला:- पाल्पा
हाल:- स्यान्दह्रस्ट यु. के.

७.   श्रीमान/श्रीमती   डाल बहादुर  राना मगर,     जिल्ला;- पाल्पा,   हाल:-स्याण्डहर्स्ट,  यू. के.

 

श्रीमान/श्रीमती भिम बहादुर राना मगर ,              जिल्ला:-स्यांजा, हाल:- वेम्ब्ली , यू. के.

.       श्रीमान/श्रीमती  भिम बहादुर राना मगर ,   जिल्ला:-स्यांजा,   हाल:- वेम्ब्ली, यू. के.

 

श्रीमान/श्रीमती दूत प्रसाद पुन, जिल्ला:- म्याग्दी
हाल:- यम्स्बरी, यु. के.

९.    श्रीमान/श्रीमती दूत प्रसाद पुन,  जिल्ला:- म्याग्दी , हाल:- यम्स्बरी,यू . के.

 

श्रीमान/श्रीमती ज्ञानदर पुन, जिल्ला:- बाग्लुङ् हाल:- पल्मस्तेत, यू. के.

श्रीमान/श्रीमती ज्ञानदर पुन,
जिल्ला:- बाग्लुङ्ग,  हाल:- पलमस्तेत, यू. के.

१०.    श्रीमान/श्रीमती   ज्ञानदर पुन,        जिल्ला:- बाग्लुङ्ग,    हाल:- पलमस्तेत, यू. के.

 

श्रीमान/श्रीमती छविलाल राना मगर जिल्ला:- पाल्पा, हाल:- पलम्स्तेद, यू. के.

श्रीमान/श्रीमती छविलाल राना मगर
जिल्ला:- पाल्पा, हाल:- पलमस्तेत, यू. के.

११.     श्रीमान/श्रीमती  विलाल राना मगर ,    जिल्ला:- पाल्पा,    हाल:-पलमस्तेत, यू. के.

 

श्रीमान /श्रीमती ईश्वर आले मगर जिल्ला;- ताप्लेजुङ्ग हाल:- बागडोल ललितपुर मा. न. पा.

श्रीमान/श्रीमती ईश्वर आले मगर  जिल्ला;- ताप्लेजुङ्ग
हाल:- बागडोल ललितपुर मा. न. पा.

१२.       श्रीमान/श्रीमती  श्वर आले  मगर,       जिल्ला:-  ताप्लेजुङ्ग,   हाल:-  बागडोल, ललितपुर

 

श्रीमान् श्रीमती चित्र बहादुर काउचा थापा, जिल्ला:- गुल्मी,, हाल:- ललितपुर, नाखिपोत १४ ल. पु. मा. न. पा.

श्रीमान् श्रीमती चित्र बहादुर काउचा थापा,
जिल्ला:- गुल्मी,  हाल:- ललितपुर, नाखिपोत १४ ल. पु. मा. न. पा.

 

१३.     श्रीमान्/श्रीमती चित्र बहादुर काउचा थापा मगर , जिल्ला:- गुल्मी,, हाल:- नाखिपोत १४, ल. पु. मा. न. पा. ललितपुर

 

श्रीमान/श्रीमती भेष बहादुर थापा
जिल्ला:- ललितपुर, हाल:-फेल्टहाम, यू. के.

१४.    श्रीमान/श्रीमती भेष बहादुर थापा मगर, जिल्ला:- ललितपुर, हाल:- फेल्टहाम, यू. के.

 

श्रीमान/श्रीमती बिबेक थापा
जिल्ला:- स्यांजा, हाल:- फेल्टहाम, यू. के.

.      श्रीमान/श्रीमती बिबेक थापा मगर , जिल्ला:- स्यांजा, हाल:- फेल्टहाम, यू. के.

 

   श्रीमान/श्रीमती अनिल थापा मगर,                       जिल्ला:- ललितपुर, हाल:- यू.के. 

१६.    श्रीमान/श्रीमती अनिल थापा मगर, जिल्ला:- ललितपुर, हाल:- यू.के.

 

सुश्री शवलिना पुन, जिल्ला:- ललितपुर, हाल:-हाउन्स्ल,  यू. के

१७.          सुश्री शवलिना पुन,   जिल्ला:- ललितपुर, हाल:-हाउन्स्ल, यू. के.

 

श्रीमान/श्रीमती नर बहादुर राना मगर,      जिल्ला:- नवलपरासी, बर्दघाट १२, दबिला

.          श्रीमान/श्रीमती नर बहादुर राना मगर,  जिल्ला:- नवलपरासी, बर्दघाट १२, दबिला 

 रु. दश हजार भन्दा माथि सहयोग गरेर आजीवन सदस्यता लिनु हुने महानुभावहरु

 

श्री क्याप्टेन कुल प्रसाद पुन जिल्ला;- बाग्लुङ् हाल:- ललितपुर माहानगरपालिका ५

श्री क्याप्टेन कुल प्रसाद पुन, जिल्ला:- बाग्लुङ्ग, हाल:- ललितपुर मा.न.पा.  ५

   

९.       क्याप्टेन  कुल प्रसाद पुन,    जिल्ला:- बाग्लुङ्ग,   हाल:- माहालक्ष्मीस्थान ५,  ललितपुर 

 

श्री हुम बहादुर थापा मगर जिल्ला;- पाल्पा हाल:- ललितपुर माहानगरपालिका १४

श्री हुम बहादुर थापा मगर,   जिल्ला:- पाल्पा
हाल:- ललितपुर माहानगरपालिका १४

 

२०.       हुम बहादुर  थापा मगर ,      जिल्ला:- पाल्पा,   हाल:- नाखिपोट १४,  ललितपुर 

 

श्री खड्क प्रसाद थापा मगर जिल्ला;- ललितपुर हाल:- धोबिघाट, ललितपुर मा.न. पा.

श्री खड्क प्रसाद थापा मगर,         जिल्ला:- बाग्लुङ्ग हाल:- धोबिघाट, ल. पु.मा.न.पा., ललितपुर

.         खड्क प्रसाद थापा मगर ,       जिल्ला:- बाग्लुङ्ग,   हाल:- धोबिघाट,  ललितपुर मा.न. पा.

 

समिर थापा, जिल्ला:- पाल्पा,   हाल:- नखिपोट १४, ल. पु. मा.न. पा., ललितपुर

२२.           समिर थापा मगर,        जिल्ला:- पाल्पा,   हाल:-  नखिपोट १४, ललितपुर  

 

 

श्री झ्याम बहादुर थापा मगर ,    जिल्ला:- स्यांग्जा, हाल:- वेम्ब्ली, यू. के.

.          झ्याम बहादुर थापा मगर,     जिल्ला:-स्यांजा,   हाल:- वेम्ब्ली , यू. के.

 

श्री कृष्णराज राना मगर , जिल्ला:- तनहुँ हाल:- वेम्ब्ली , यू. के.

श्री कृष्णराज राना मगर,जिल्ला:- तनहुँ, हाल:- वेम्ब्ली , यू. के.

.       कृष्णराज राना मगर,          जिल्ला:-तनहुँ,    हाल:- वेम्ब्ली , यू. के.

 

गन्जा बहादुर आले जिल्ला:-झापा , हाल:- नोर्थहल , यू. के.

गन्ज बहादुर आले, जिल्ला:-झापा,   हाल:- नोर्थहल , यू. के.

५.

      गन्ज बहादुर आले मगर ,      जिल्ला:-झापा ,   हाल:- नोर्थहल , यू. के.

 

देवी आले जिल्ला:- तनहुँ, हाल:- पलम्स्तेद, यू. के.

देवी आले,   जिल्ला:- तनहुँ,                   हाल:- पलमस्तेत, यू. के.

.        देवी आले मगर ,          जिल्ला:- तनहुँ,     हाल:- पलमस्तेत,  यू. के.

 

बिना राना मगर जिल्ला:- पाल्पा, हाल:- पलम्स्तेद, यू. के.

बिना राना मगर, जिल्ला:- पाल्पा,             हाल:- पलमस्तेत, यू. के.

.       बिना राना मगर,     जिल्ला:- पाल्पा,   हाल:- पलमस्तेत, यू. के.

 

ईन्द्र कुमारी राना मगर जिल्ला:- गुल्मी, हाल:- पलम्स्तेद, यू. के.

ईन्द्र कुमारी राना मगर,   जिल्ला:- गुल्मी,     हाल:- पलमस्तेत,  यू. के.

.        ईन्द्र कुमारी राना मगर,        जिल्ला:- गुल्मी,     हाल:- पलमस्तेत,   यू. के.

 

रुप बहादुर राना मगर, जिल्ला:- गुल्मी, हाल:- पलम्स्तेद, यू. के.

रुप बहादुर राना मगर, जिल्ला:- गुल्मी, हाल:- पलमस्तेत, यू. के.

.            रुप बहादुर राना मगर,      जिल्ला:- गुल्मी,   हाल:- पलमस्तेत, यू. के.

 

चक्र बहादुर थापा मगर जिल्ला:- काठमाडौँ , हाल :- नोर्थहल, हेरो, यू. के.

चक्र बहादुर थापा मगर, जिल्ला:-काठमाडौँ, हाल :- नोर्थहल, हेरो, यू. के.

३०.          चक्र बहादुर थापा मगर,          जिल्ला:- काठमाडौँ,  हाल :- नोर्थहल,  हेरो, यू. के.

 

पदम पचभैया जिल्ला:- पाल्पा, हाल:- स्विन्दन यू,के,

पदम पचभैया जिल्ला:- पाल्पा,  हाल:- स्विन्दन, यू,के,

.           पदम पचभैया थापा मगर ,      जिल्ला:- पाल्पा, हाल:- स्विन्दन यू.के.

 

मे. कृष्ण कुमार आले, जिल्ला:- स्यांजा, हाल:- जावलाखेल १३, ल. पु. मा. न. पा., ललितपुर

मे. कृष्ण कुमार आले, जिल्ला:- स्यांजा,
हाल:- जावलाखेल १३, ल. पु. मा. न. पा. ललितपुर

.         मे. कृष्ण कुमार आले मगर,  जिल्ला:- स्यांजा,  हाल:- जावलाखेल १३, ल. पु. मा. न. पा., ललितपुर

 

श्रीमती श्रीमाया आले, जिल्ला:- कास्की, हाल:- चाल्तन लण्डन, यु. के.

श्रीमती श्रीमाया आले, जिल्ला:- कास्की,
हाल:- चाल्तन लण्डन, यु. के.

.         श्रीमती श्रीमाया आले मगर ,    जिल्ला:- कास्की, हाल:- चाल्तन, लण्डन, यु. के.

 

श्री केशब राना, जिल्ला:- अर्घाखाची, हाल:- वेइलिंग, केन्ट, यु. के.

श्री केशब राना, जिल्ला:- अर्घाखाची,   हाल:- वेइलिंग, केन्ट, यु. के.

.           श्री केशब राना मगर ,     जिल्ला:- अर्घाखाची,   हाल:- वेइलिंग, केन्ट, यु. के.

 

मोहनराज राना, जिल्ला :- तनहुँ हाल:- अकसब्रिज लण्डन, यू. के

मोहनराज राना, जिल्ला :- तनहुँ
हाल:- अकसब्रिज लण्डन, यू. के

.         मोहनराज राना मगर, जिल्ला :- तनहुँ, हाल:- अकसब्रिज लण्डन, यू. के.

 

इन्द्रा पुन, जिल्ला:- ललितपुर हाल:- हारो, नोर्थहोल्ट, यू. के.

इन्द्रा पुन, जिल्ला:- ललितपुर
हाल:- हारो, नोर्थहोल्ट, यू. के.

.          इन्द्रा पुन,     जिल्ला:- ललितपुर,     हाल:- हारो, नोर्थहोल्ट, यू. के.

 

भीम थापा, जिल्ला:-स्यांजा
हाल:- यू. के

.       भीम थापा मगर,  जिल्ला:-स्यांजा,  हाल:- यू. के

 

गंगा बहादुर थापा मगर,  जिल्ला:- पाल्पा, हाल:- ल. पु.मा.न.पा, ललितपुर

.        गंगा बहादुर थापा मगर, जिल्ला:- पाल्पा, हाल:- ल. पु. मा. न. पा., ललितपुर

 

 

.